Garagedeur Bilthoven

Garagedeur Bilthoven

Garagedeur Bilthoven

garagedeur Bilthoven oude situatiegaragedeur Bilthoven nieuwe situatie

Oude sectionale deur vervangen door een W&W garagedeur vlak motief in Ral 7006.

Al onze modellen garagedeuren zijn inbraak werend, de panelen zijn geïsoleerd en 40 mm dik. Middels overleg met de klant kunnen wij van uw garagedeur maatwerk maken, heeft u bijvoorbeeld boven de dagmaat nog 40 cm ruimte dan kunnen wij uw garagedeur hoger maken zodat het deurblad vlak onder het plafond langs loopt en op die manier er voor zorgen dat uw garage van binnen ruimer is en u geen last heeft van de ligger. Dit is één van de voordelen van W&W garagedeuren. Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen vul dan het Formulier in op onze offerte pagina, wij zullen u dan een passende offerte toesturen

Garagedeur Zeist

Garagedeur Zeist

garagedeur Zeist

Garagedeur Bilthoven oude situatieGaragedeur Bilthoven nieuwe situatie

Oude Openslaande deuren vervangen door een W&W sectionale deur gelijnd motief. Gecoat in de kleur Ral 7045. De Deuren van W&W zijn niet alleen leverbaar in alle Ral kleuren, maar elke kleur die u wenst. Ook de kleuren van o.a. Sikkens en Flexa zijn leverbaar.

Al onze modellen garagedeuren zijn inbraak werend, de panelen zijn geïsoleerd en 40 mm dik. Middels overleg met de klant kunnen wij van uw garagedeur maatwerk maken, heeft u bijvoorbeeld boven de dagmaat nog 40 cm ruimte dan kunnen wij uw garagedeur hoger maken zodat het deurblad vlak onder het plafond langs loopt en op die manier er voor zorgen dat uw garage van binnen ruimer is en u geen last heeft van de ligger. Dit is één van de voordelen van W&W garagedeuren. Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen vul dan het Formulier in op onze offerte pagina, wij zullen u dan een passende offerte toesturen

Geplaatste garagedeuren
Geplaatste Garagedeuren

geplaatste garagedeuren W&W Garagedeuren.

Niet alle geplaatste garagedeuren van W&W Garagedeuren zijn zichtbaar op de website. W&W Garagedeuren laat af en toe een update zien van welke type garagedeuren wij plaatsen.

W&W Garagedeuren levert plaatst en monteert dagelijks sectionale garagedeuren door heel Nederland. Op deze pagina treft u diverse voorbeelden aan van geplaatste garagedeuren, zo krijgt een kleine sfeerimpressie van de deuren van W&W

geplaatste garagedeuren

Op de foto hiernaast ziet u een door W&W geplaatste garagedeur. Deze sectionale garagedeur is in plaatst gekomen van, zoals vroege gewoon was, twee grote openslaande deuren. De klant heeft er voor gekozen om een losse loopdeur naast de garagedeur te laten plaatsen. De klant heeft qua uitstraling er voor gekozen om de de buitenkant te laten coaten in Sikkens QO.05.10 (Grachtengroen). Deze garagedeur is voorzien van een daklijnvolgend systeem. Binnen in de schuur is de ruimte daardoor optimaal beschikbaar.

Aandrijving:

Voor deze deur heeft de klant gekozen voor een industriemotor. Een industriemotor van W&W Garagedeuren is standaard voorzien een onderloopbeveiliging. Bediening van de deur gaat via de bedieningskast, optioneel kan de deur bediend worden via een afstandsbediening.

Ook een stoplicht aansluiten behoord tot de mogelijkheden. Verder is deze aandrijving ook geschikt om, bijvoorbeeld in een wasstraat of aardappelschuur te gebruiken.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die W&W Garagedeuren u bied. Vul dan dit formulier in, wij beantwoorden uw vraag binnen 24 uur.

geplaatste garagedeuren Emmen

Voor een klant in Emmen hebben we niet alleen de Garagedeuren geplaatst. De Led-verlichting hebben wij ook aangelegd, daarom heeft de garagedeur in het donker een nog luxere uitstraling.

Ook op Facebook komen regelmatig acties van W&W Garagedeuren in beeld. klik hier om naar Facebook te gaan.

W&W Garagedeuren, van maandag t/m zaterdag geopend van 08:00 uur tot 22:00 uur. Ook kunt u een afspraak maken om onder andere de diverse modellen te bekijken.

Garagedeur Tilburg

garagedeur Tilburg

Garagedeur Tilburg

Garagedeur Tilburg Oude situatieGaragedeur Tilburg Nieuwe situatie

Twee oude kanteldeuren vervangen door twee W&W garagedeur vlak motief.

Voor een klant in Tilburg hebben wij twee sectionale garagedeuren geplaatst. Wij hebben de twee oude kanteldeuren verwijderd. daarvoor in de plaats heeft W&W twee sectionale deuren geplaatst, een van de voordelen is dat de volledige breedte van de dagmaat kan worden benut.

garagedeur Tilburg

Al onze modellen garagedeuren zijn inbraak werend. De panelen zijn geïsoleerd en 40 mm dik. Middels overleg met de klant kunnen wij van uw garagedeur maatwerk maken, heeft u bijvoorbeeld boven de dagmaat nog 40 cm ruimte dan kunnen wij uw garagedeur hoger maken zodat het deurblad vlak onder het plafond langs loopt en op die manier er voor zorgen dat uw garage van binnen ruimer is en u geen last heeft van de ligger. Dit is één van de voordelen van W&W garagedeuren. Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen vul dan het Formulier in op onze offerte pagina, wij zullen u dan een passende offerte toesturen

algemene-leveringsvoorwaarden

algemene-leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- leveringsvoorwaarden

algemene-leveringsvoorwaarden
leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

algemene-leveringsvoorwaarden

algemene-leveringsvoorwaarden
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
1.1 Wij: W&W Garagedeuren.
1.2 Afnemer: degene, tot wie de aanbieding is gericht en/of degene die goederen/diensten afneemt van: W&W Garagedeuren.

algemene-leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten van W&W Garagedeuren, tenzij door W&W Garagedeuren nadrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen. Wanneer een aanbieding, dan wel overeenkomst door W&W Garagedeuren van deze voorwaarden wordt afgeweken, behoudens alle bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverminderd hun gelding. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van W&W Garagedeuren, ongeacht een eventuele verwijzing van koper naar zijn eigen voorwaarden. W&W Garagedeuren wijst uitdrukkelijk de door koper van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.

Artikel 2: Werkingssfeer


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.
2.2 Voor zoverre in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van de afnemer worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen


Alle aanbiedingen van W&W Garagedeuren zijn geheel vrijblijvend. De afmetingen, het gewicht en de kenmerken van de producten volgens folders, prenten, ontwerpen en gegevens, gehecht aan de offerte, dienen uitsluitend beschouwd te worden als inlichtingen zonder waarborg voor volledige nauwkeurigheid.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst


4.1 Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Artikel 5: Leveringen


Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale levertermijn, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd.

5.1 Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door ons niet aangehouden kan of kunnen worden, zullen wij afnemer daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata zonder dat afnemer daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
5.2 Indien de nakoming langer dan één maand na de in de overeenkomst opgegeven leveringsdatum achterwege blijft, heeft de afnemer het recht de overeenkomst geheel of voor het niet nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per aangetekende brief geschiedt en deze door ons vóór de aflevering van de desbetreffende goederen wordt ontvangen.
5.3 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Artikel 6: Prijzen


6.1 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen geldend op het tijdstip van de aanbieding of offerte en zijn exclusief BTW. Wijzigingen in valutakoersen, arbeidslonen, kostprijzen van de grondstoffen, materialen, onderdelen, transport, assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen kunnen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst worden doorberekend.
6.2 Kosten van door afnemer gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst na het totstandkomen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. W&W Garagedeuren brengt in beginsel geen kosten van begrotingen en plannen in rekening. Indien een eerst aangegeven opdracht ingetrokken wordt, is W&W Garagedeuren gerechtigd de kosten van het maken van een begroting en plannen evenals andere kosten in verband met deze opdracht, tegen de bij W&W Garagedeuren gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen van materialen, lonen en sociale lasten. Werkzaamheden anders dan de in de overeenkomst gespecificeerde (montage-)werkzaamheden, zullen tegen de bij W&W Garagedeuren geldende tarieven aan koper worden doorberekend.

Artikel 7: Reclames


De koper dient max. 48 uur na oplevering van het werk te reageren of te reclameren op door de verkoper niet vastgestelde gebreken en of beschadigingen aan het door W&W Garagedeuren geleverde product(en). Gebreken welke voortkomen uit materiaal en of productie fouten vallen onder de garantievoorwaarden welke aan het product zijn verbonden door de fabrikant. Het indienen van reclames ontslaat de koper er nimmer van om aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

Artikel 8:Betaling


De geleverde producten alsmede de geleverde diensten dienen na oplevering/aflevering uitsluitend à contant aan W&W Garagedeuren te worden voldaan. Het verschuldigde bedrag aan W&W Garagedeuren overmaken per bank kan, indien dit vooraf duidelijk met W&W Garagedeuren is besproken en dient binnen 6 dagen na factuurdatum op de rekening van W&W Garagedeuren te zijn overgemaakt.

Artikel 9: Garantie


Voor garantie aan of op de door W&W Garagedeuren geleverd goederen, beroept W&W Garagedeuren zich uitsluitend op de algemene garantievoorwaarden van de fabrikant van het geleverde product. Voor garantie op de door ons geleverde diensten verwijzen wij naar de voorwaarden die door de wet worden voorgeschreven.

Artikel 10: Aansprakelijkheid


W&W Garagedeuren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades welke voortkomen uit het niet juist te gebruiken van de geleverde goederen. Ook het gebruik welke niet bestemd is voor het geleverde product, kan W&W Garagedeuren niet aansprakelijk worden gesteld. De koper vrijwaart W&W Garagedeuren van alle aanspraken van derden wegens het oplopen van schade opgetreden of in verband met de door W&W Garagedeuren geleverde zaken. Schadeclaims ten gevolge van het niet correct handelen van W&W Garagedeuren, worden indien aantoonbaar, voor niet meer dan 50% van het factuurbedrag vergoed.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud


De door W&W Garagedeuren geleverde goederen blijven eigendom van W&W Garagedeuren totdat de koper aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan. Bij het door de koper niet voldane verplichtingen, houdt zich W&W Garagedeuren het recht voor de geleverde goederen terug te halen en de factuur te crediteren, onverminderd de door W&W Garagedeuren gemaakte kosten.

Artikel 12: Overmacht

algemene-leveringsvoorwaarden

W&W Garagedeuren is niet gehouden aan nakoming van enige verplichtingen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolge van omstandigheid, die niet te wijten is aan zijn schuld. Indien W&W Garagedeuren door overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere, maar niet beperkt tot, stagnatie in de aanvoer van materialen ofwel bij hem, ofwel bij zijn leveranciers, vervoersmogelijkheden, overheidsmaatregelen met belemmerende werking niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft W&W Garagedeuren het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. De koper is in dit geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, schadevergoeding te vorderen of eigen verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of niet na te komen.

Artikel 13: Toepassing recht en geschillen


Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 Heeft u vragen en of opmerkingen, vul dan dit formulier in zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden.

 

Service

Service pagina W&W Garagedeuren

Service W&W Garagedeuren

W&W garagedeuren heeft service hoog in het vaandel staan. W&W Garagedeuren heeft op deze pagina niet alleen een aantal handleidingen staan maar ook de garantie bepalingen. verder staan ook de leveringsvoorwaarden hier vermeld.

Service

Is service alleen maar een handleiding en garantie? Nee. W&W Garagedeuren bied veel meer dan alleen een handleiding en garantie. Heeft u een vraag of een probleem dan beantwoord W&W u vraag of lost W&W uw probleem op. u kunt ons bellen op 0599-850925 ook kunnen wij uw vraag beantwoorden via Whatsapp Jacob 06-45042781 of Robert 06-37319044.

Een storing buiten de garantie termijn? komen er dan ineens hoge kosten? Nee vaak combineren wij service en reparatie met een die dag een in te bouwen deur, daardoor hoeft W&W Garagedeuren geen hoge voorrijkosten te berekenen, vaak is het een kleinigheid en is betaling met een glimlach voldoende. Zijn er wel kosten verbonden aan de reparatie dan vertellen wij vooraf wat de kosten zijn. na afloop van de reparatie kunt u gelijk middels de pin betalen zodat u weet dat u nooit teveel betaald. De factuur sturen wij vervolgens ten laatste de volgende werkdag per mail aan u toe.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie vul dan dit formulier in. Ook kunt u ons altijd bellen telefoonnummer: 0599-850925

W&W Garagedeuren is ook op Facebook te vinden. Kijk hier om onze Facebook pagina te bezoeken.

 

Garantie

W&W Garagedeuren garantie bepalingenW&W Garagedeuren garantie bepalingen

Panelen

garantie alleen van toepassing in de door W&W geleverde kleur en met de hardware die door W&W Garagedeuren Gebruikt is.

 

Corrosie:

Onze panelen hebben uitgezonderd geografische  (zeekant, …) of atmosferische (zout of chemische milieu,…) beperkingen of speciale omstandigheden (slagen, schoonmaken met oplosmiddelen,….), onze panelen voor 10 jaar tegen corrosie zijn gegarandeerd.

Delaminatie:

W&W Garagedeuren garandeert dat onze panelen tegen delaminatie (scheiding van het schuim van de staalplaten) gedurende vijf jaar indien ze niet aan temperaturen dan 50 graden Celsius worden blootgesteld.

Kleur:

Weersomstandigheden kunnen met de tijd kleurvariaties veroorzaken. W&W garandeert voor één jaar de originele kleur.

Oppervlakte:

Infinitesimaal kan een paneel altijd defecten vertonen (micro-scheuren, ondulaties,…). Zulke defecten zijn als acceptabel beschouwd als ze niet merkbaar zijn vanaf een afstand van minimaal 1,5 meter (rechtshandig bekeken of met een radius van 60 graden tot rechtshandig).

onderhoud:

Onze panelen kunnen met een neutrale zeep en water schoongemaakt worden, met behulp van een zachte doek (niet scheurend) en daaropvolgend gespoeld en gedroogd worden.

MOTOREN VAN CHAMBERLAIN:

 

LM50EVk:

Wij geven bij normaal gebruik twee jaar garantie op de motor, deze motor kan maximaal voor deuren van 3,5 meter breed worden gebruikt en heeft een maximum openhoogte van 2,25 meter. W&W levert deze trekmotor altijd stekkerklaar op. standaard leveren wij twee afstandsbedieningen bij deze motor, welke zijn voorzien van een rolling-code. de afstandsbedieningen zijn uitgesloten van garantie. de LM50EV is tevens voorzien van LED-verlichting. de LM50EVk is ketting aangedreven.

LM55EV23r:

W&W garagedeuren geeft bij normaal gebruik van de LM55EV23 Drie jaar garantie. De twee bijgeleverde handzenders zijn uitgesloten van garantie. De LM55EV23 is voorzien van een rolling-code waardoor de handzenders elke keer een andere code krijgen toegekend. de maximale openhoogte van uw garagedeur is met de LM55EV23 maximaal 2,25 meter. De LM55EV23 is voorzien van LED-verlichting. Deze riem aangedreven trekmotor heeft een laag geluidsniveau en hoeft niet te worden nagespannen.

LM60EVOr:

W&W Garagedeuren geeft bij normaal gebruik drie jaar garantie op de LM60EVO. De twee bijgeleverde handzenders zijn uitgesloten van garantie. De LM60EVOr is voorzien van een riem aandrijving, welke niet hoeft te worden nagespannen en heeft een laag geluidsniveau. Door het Rolling-code systeem krijgt de afstandsbediening bij elke keer dat de deur bediend wordt een ander code toegewezen. de maximale openhoogte van de Garagedeur is 2,95 meter. De LM60EVOr is voorzien van heldere LED-verlichting welke 2,5 minuut na de laatste handeling blijft branden.

Lm80EVOr – LM130EVOr:

De eigenschappen van deze motoren zijn gelijk aan de LM60EVOr. De kracht van deze motororen is sterker dan de LM60EVOr ook zijn deze motoren sneller, waardoor het gebruik van een eventuele loopdeur niet nodig is. De garantie termijn van deze range motoren is vijf jaar. De handzenders zijn uitgesloten van garantie.

LM3800a:

Bij Normaal gebruik geeft W&W Garagedeuren vijf jaar garantie op de As-Motor LM3800a, de twee bijgeleverde handzenders zijn uitgesloten van garantie. Doordat de LM3800a gebruik maakt van het rolling-code systeem krijgt de afstandsbediening bij elke keer dat de deur bediend wordt een nieuw code toegewezen. de maximale hoogte van de opendeur is 3,5 meter Tevens is de LM3800a voorzien van een anti-lift systeem.