algemene-leveringsvoorwaarden

algemene-leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- leveringsvoorwaarden

algemene-leveringsvoorwaarden
leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

algemene-leveringsvoorwaarden

algemene-leveringsvoorwaarden
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
1.1 Wij: W&W Garagedeuren.
1.2 Afnemer: degene, tot wie de aanbieding is gericht en/of degene die goederen/diensten afneemt van: W&W Garagedeuren.

algemene-leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten van W&W Garagedeuren, tenzij door W&W Garagedeuren nadrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen. Wanneer een aanbieding, dan wel overeenkomst door W&W Garagedeuren van deze voorwaarden wordt afgeweken, behoudens alle bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverminderd hun gelding. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van W&W Garagedeuren, ongeacht een eventuele verwijzing van koper naar zijn eigen voorwaarden. W&W Garagedeuren wijst uitdrukkelijk de door koper van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.

Artikel 2: Werkingssfeer


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.
2.2 Voor zoverre in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van de afnemer worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen


Alle aanbiedingen van W&W Garagedeuren zijn geheel vrijblijvend. De afmetingen, het gewicht en de kenmerken van de producten volgens folders, prenten, ontwerpen en gegevens, gehecht aan de offerte, dienen uitsluitend beschouwd te worden als inlichtingen zonder waarborg voor volledige nauwkeurigheid.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst


4.1 Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Artikel 5: Leveringen


Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale levertermijn, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd.

5.1 Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door ons niet aangehouden kan of kunnen worden, zullen wij afnemer daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata zonder dat afnemer daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
5.2 Indien de nakoming langer dan één maand na de in de overeenkomst opgegeven leveringsdatum achterwege blijft, heeft de afnemer het recht de overeenkomst geheel of voor het niet nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per aangetekende brief geschiedt en deze door ons vóór de aflevering van de desbetreffende goederen wordt ontvangen.
5.3 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Artikel 6: Prijzen


6.1 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen geldend op het tijdstip van de aanbieding of offerte en zijn exclusief BTW. Wijzigingen in valutakoersen, arbeidslonen, kostprijzen van de grondstoffen, materialen, onderdelen, transport, assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen kunnen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst worden doorberekend.
6.2 Kosten van door afnemer gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst na het totstandkomen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. W&W Garagedeuren brengt in beginsel geen kosten van begrotingen en plannen in rekening. Indien een eerst aangegeven opdracht ingetrokken wordt, is W&W Garagedeuren gerechtigd de kosten van het maken van een begroting en plannen evenals andere kosten in verband met deze opdracht, tegen de bij W&W Garagedeuren gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen van materialen, lonen en sociale lasten. Werkzaamheden anders dan de in de overeenkomst gespecificeerde (montage-)werkzaamheden, zullen tegen de bij W&W Garagedeuren geldende tarieven aan koper worden doorberekend.

Artikel 7: Reclames


De koper dient max. 48 uur na oplevering van het werk te reageren of te reclameren op door de verkoper niet vastgestelde gebreken en of beschadigingen aan het door W&W Garagedeuren geleverde product(en). Gebreken welke voortkomen uit materiaal en of productie fouten vallen onder de garantievoorwaarden welke aan het product zijn verbonden door de fabrikant. Het indienen van reclames ontslaat de koper er nimmer van om aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

Artikel 8:Betaling


De geleverde producten alsmede de geleverde diensten dienen na oplevering/aflevering uitsluitend à contant aan W&W Garagedeuren te worden voldaan. Het verschuldigde bedrag aan W&W Garagedeuren overmaken per bank kan, indien dit vooraf duidelijk met W&W Garagedeuren is besproken en dient binnen 6 dagen na factuurdatum op de rekening van W&W Garagedeuren te zijn overgemaakt.

Artikel 9: Garantie


Voor garantie aan of op de door W&W Garagedeuren geleverd goederen, beroept W&W Garagedeuren zich uitsluitend op de algemene garantievoorwaarden van de fabrikant van het geleverde product. Voor garantie op de door ons geleverde diensten verwijzen wij naar de voorwaarden die door de wet worden voorgeschreven.

Artikel 10: Aansprakelijkheid


W&W Garagedeuren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades welke voortkomen uit het niet juist te gebruiken van de geleverde goederen. Ook het gebruik welke niet bestemd is voor het geleverde product, kan W&W Garagedeuren niet aansprakelijk worden gesteld. De koper vrijwaart W&W Garagedeuren van alle aanspraken van derden wegens het oplopen van schade opgetreden of in verband met de door W&W Garagedeuren geleverde zaken. Schadeclaims ten gevolge van het niet correct handelen van W&W Garagedeuren, worden indien aantoonbaar, voor niet meer dan 50% van het factuurbedrag vergoed.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud


De door W&W Garagedeuren geleverde goederen blijven eigendom van W&W Garagedeuren totdat de koper aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan. Bij het door de koper niet voldane verplichtingen, houdt zich W&W Garagedeuren het recht voor de geleverde goederen terug te halen en de factuur te crediteren, onverminderd de door W&W Garagedeuren gemaakte kosten.

Artikel 12: Overmacht

algemene-leveringsvoorwaarden

W&W Garagedeuren is niet gehouden aan nakoming van enige verplichtingen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolge van omstandigheid, die niet te wijten is aan zijn schuld. Indien W&W Garagedeuren door overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere, maar niet beperkt tot, stagnatie in de aanvoer van materialen ofwel bij hem, ofwel bij zijn leveranciers, vervoersmogelijkheden, overheidsmaatregelen met belemmerende werking niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft W&W Garagedeuren het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. De koper is in dit geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, schadevergoeding te vorderen of eigen verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of niet na te komen.

Artikel 13: Toepassing recht en geschillen


Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 Heeft u vragen en of opmerkingen, vul dan dit formulier in zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden.